SENIORENRAAD DONGEN IN EEN NIEUWE JAS
De Seniorenraad Dongen (SRD) is in 2015 gestart op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de drie ouderenorganisaties in Dongen KBO Dongen, SWOD en SOBG.

Met ingang van 14 november 2018 is de SRD een stichting geworden en heet nu officieel Stichting SeniorenRaadDongen.
De doelstellingen zijn onveranderd. Wij zetten ons in om de zelfstandigheid, het deelnemen aan de samenleving en het welzijn van ouderen (senioren) te bevorderen. Wij willen de collectieve belangen behartigen van alle Dongense senioren op de terreinen van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en dienstverlening. Dat doen we onder meer door het signaleren van behoeften en vragen en het nemen en ondersteunen van initiatieven daarin. Daarnaast adviseren wij het gemeentebestuur en zorg- en vrijwilligersorganisaties gevraagd en ongevraagd op de belangrijke terreinen zoals hierboven genoemd.

Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn is het van belang dat wij goed kijken en luisteren naar wat er leeft in de Dongense gemeenschap.
Bovendien betekent dat ook dat wij alle ontwikkelingen die te maken hebben met senioren goed volgen zoals verandering van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.
Maar ook de (veilige) leefbaarheid van de woonomgeving is een belangrijk aandachtspunt.

Voor het komende jaar leggen wij prioriteit bij de onderwerpen: langer zelfstandig wonen, nieuwe geschikte huisvesting voor senioren, dementie en eenzaamheid, toegang tot ondersteunende voorzieningen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de mantelzorg.

Wij zijn een onafhankelijke stichting.
Wij hebben er voor gezorgd dat de belangrijke en goede samenwerking met de drie ouderenorganisaties in stand blijft door in het bestuur van de stichting ruimte te maken voor twee gemandateerde vertegenwoordigers van elk daarvan. Daarnaast kunnen ook onafhankelijke leden in het bestuur worden opgenomen met kennis, kunde en ervaring in de sector ouderenzorg.
Wij hebben nog enkele vacatures.
Hebt u interesse in deelname aan het bestuur of wilt u daarover meer weten of meer informatie hebben over het werk van de Stichting SeniorenRaadDongen in het algemeen, schroom dan niet contact met ons op te nemen. door een email te sturen naar info@seniorenraaddongen of te bellen naar voorzitter Leo Hamers, telefoonnummer 0651074135.