Gesprek Seniorenraad met Sti. Welzijn Ouderen Dongen 30 januari 2020.

algemeen.
Samenhang in ouderenbeleid is belangrijk. De problematiek t.a.v. ouderen wordt steeds groter. Het aantal ouderen stijgt. De zorgvraag neemt toe.
Mantelzorg wordt zwaarder en het aantal mantelzorgers zal verder afnemen.
Diverse organisaties die zich met ouderen inlaten moeten met één stem naar buiten treden.
Er is behoefte aan overleg met Sti. Contour De Twern.
Dat zal eerst worden aangekaart bij de wethouder. Initiatief: Seniorenraad.

Communicatie met ouderen.
SR heeft brief ter zake naar het college gestuurd.
Brieven van gemeente aan de cliëenten zijn voor ouderen vaak onleesbaar en onbegrijpelijk.
Gepleit wordt voor duidelijke en begrijpelijke correspondentie. Ook SR moet niet te snel oordelen dat digitalisering algemeen gebruikelijk is.
Verder wordt in de brief nog eens aangegeven, dat de quick scan bij Wmo-aanvragen een goed instrument is, dat niet behoeft te worden afgeschaft, maar dat de vragenlijst wel tijdens een keukentafelgesprek, bij de cliënten thuis, moet worden gehanteerd.

Project "wonen met gemak"
De pilot in de wijk West I is een succes. Er zijn door de gemeente 600 ouderen van 65 jaar en ouder uitgenodigd. Ruim 150 personen hebben zich aangemeld voor de informatieavond en inmiddels zijn er 50 aanvragen voor een scan. Die scan kost € 50,00, die nu door de gemeente uit het budget betaald wordt. Aanpassingen aan de woning moeten de mensen zelf betalen.

Nieuw lokaal sociaal contract.
Professionals en vrijwilligers in sociaal domein moeten naar elkaar toegroeien. Professionals zouden vaste protocollen moeten verlaten en meer de grenzen gaan opzoeken.
SR zal raad en college verzoeken om initiatieven ter zake te nemen. SR zal alle medewerking verlenen voor zover het ouderen aangaat, maar SR kan de kar niet trekken.

Cliëntondersteuning.
Cliëntondersteuning in Dongen is kwetsbaar met slechts één opgeleide en geregistreerde vrijwilliger. SWOD en KBO zullen werk maken van werving.
Bandbreedte ouderenbeleid.
Wat zijn taken die opgepakt moeten worden en wat kan er aangepakt worden binnen budget en personele capaciteit. SWOD oriënteert zich momenteel op de taken.
Er is behoefte aan een seniorenbeleid in Dongen.