Organisatie & Bestuur

Voorgeschiedenis

Naast de ouderenorganisaties KBO Dongen, Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) en Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer (SOBG) zijn er in Dongen nog verschillende andere organisaties die van betekenis zijn voor senioren. Zij organiseren vele activiteiten die ervoor zorgen dat senioren kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving en bieden hulp als senioren afhankelijk of kwetsbaar worden. Ook de gemeente biedt ondersteuning aan senioren en ook de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is van onschatbare waarde.

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, verandering van wet- en regelgeving in de zorg etc. verandert er veel dat direct de levensomstandigheden van senioren raakt. Daar komt bij dat het Rijk ook steeds meer verantwoordelijkheid aan gemeenten heeft overgedragen, niet in de laatste plaats op het gebied van de zorg. Zo werd een groot deel van de ABBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) op 1 januari 2015 overgeheveld naar de door de gemeente uit te voeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en trad de Participatiewet in werking.

Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen is het voor senioren van groot belang dat hun belangen ook op lokaal niveau bij de gemeente en andere instanties op beleidsniveau behartigd worden.

Organisatie

Om deze reden is begin 2015 de Seniorenraad Dongen opgericht op basis van een samenwerkingsovereenkomst met KBO Dongen, SWOD en SOBG. Later heeft de Stichting Met je Hart zich ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Dit samenwerkingsverband is op 24 november 2018 getransformeerd in een rechtspersoon namelijk de Stichting SeniorenRaadDongen. De SeniorenRaadDongen (SRD) wordt gevormd door twee leden van KBO Dongen, twee leden van SWOD, twee leden van SOBG en een lid van de Stichting Met je Hart. Daarnaast hebben ook enkele deskundigen op persoonlijke titel zitting in de Seniorenraad.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting SRD bestaat uit een door het bestuur vast te stellen, bij voorkeur oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste elf leden. De Stichting kan zich laten adviseren door externe deskundigen die desgewenst zonder stemrecht en uitsluitend voor het onderwerp waarvoor expertise is gevraagd, kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de Stichting.

Samenstelling bestuur

Dhr. mr. L(eo) Hamers Onafhankelijk en statutair bestuurslid (voorzitter)
Dhr. J(an) van Gool Onafhankelijk en statutair bestuurslid (secretaris/penningmeester)
Dhr. H(enk) van Os Statutair bestuurslid (namens KBO Dongen)
Mevr. R(ia) van Dongen Bestuurslid (namens KBO Dongen)
Dhr. H(enk) Snijders Bestuurslid (namens SWOD)
Dhr. W(icher) Spijkerman Bestuurslid (namens SOBG)
Dhr. J(an) van den Berg Bestuurslid (namens SOBG)
Mevr. L(isette) Veenstra Bestuurslid (namens Met je Hart)
Dhr. T(om) van der Rijken Bestuurslid (onafhankelijk)
Dhr. mr. C(ees) Swagemakers Bestuurslid (onafhankelijk)
Mevr. M(arga) Allard – Nieuwkamp Bestuurslid (onafhankelijk)

Hebt u belangstelling voor het werk van de Seniorenraad?

Wij nodigen u van harte uit om dit kenbaar te maken. Neem hiervoor contact met ons op.