Partners

Algemeen

Op deze informatie vindt u alle informatie over de Seniorenraad Dongen. Graag leggen wij hieronder uit wat wij doen en waarom ons bestaan belangrijk is. Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Waarom hebben wij in Dongen een Seniorenraad nodig?

In Nederland, dus ook in Dongen, is er sprake van een dubbele vergrijzing. Niet alleen groeit het aantal ouderen, hierna te noemen senioren, maar de senioren worden gemiddeld ook steeds ouder. De gemeente Dongen zal in 2030 ongeveer 25% senioren tellen, ouder dan 65 jaar. Velen daarvan zullen bij het ouder worden specifieke aandacht nodig hebben om zoveel mogelijk zelfstandig in de samenleving mee te kunnen doen.

De gemeente Dongen kent geen expliciet samenhangend ouderenbeleid. Vele aspecten die betrekking hebben op de leefsituatie van senioren zoals zorg, welzijn, wonen, mobiliteit, communicatie, veiligheid etc. worden nog te weinig in samenhang behandeld en beoordeeld. Die gefragmenteerdheid belemmert de zichtbaarheid van senioren als een belangrijke groep inwoners en daarmee ook de noodzaak om die groep een stem te geven in het politieke debat.

Om de senioren op beleids- en politiek niveau een stem te geven en voor hen actief de belangen te behartigen, onder meer door het gemeentelijke beleid kritisch te volgen en te beïnvloeden, is de Stichting SeniorenRaadDongen opgericht.

Wat doet de SeniorenRaadDongen?

De Seniorenraad zet zich in voor het bijdragen aan de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren in Dongen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Daarnaast behartigt de Seniorenraad de plaatselijke collectieve belangen van alle ouderen in Dongen, al dan niet georganiseerd.

Hoe werkt de SeniorenRaadDongen?

De Seniorenraad is een onafhankelijke organisatie die gevraagd en ongevraagd de gemeente, politieke partijen, zorginstellingen, woningcorporaties, senioren en andere instanties die actief zijn op belangrijke leefgebieden van senioren adviseert en informeert. Zij wil een bekende en betrouwbare organisatie zijn, waarbij de focus ligt op constructieve samenwerking.

Gebaseerd op signalen uit de achterban en uit de samenleving en op informatie uit eigen studie stelt de Seniorenraad elke twee jaar een beleids- en werkplan op. Dit plan bevat onder meer de missie, de visie en de doelstellingen van de Seniorenraad.

Bijlagen